CEHENNEM           

                               

Allah'u Telala Hz.Tebareke suresinde bizlere"O öyle bir Allah'tır ki hanginizin daha güzel amel yapacağını imtihan etmek için,ölümü ve hayatı yarattı"buyurarak ölüm ve hayatın imtihan için varedildiğini bildirmektedir "Biz insana iki yol gösterdik ya şükredici olur ya nankör..."ayetine binaen Allah c.c.yerzüzüne imtihan için gönderilen bütün insanlara tercih edebilecek iki yol takdir etmiştir.Buna göre kişi ya müslümandır ya da değildir.Bu yollardan birinin sonu cennet,diğerinin sonunda cehennem vardır.

Allah'u Teala Hz.Kur'an'ı Kerim'de;("Biz insanın muhtaç olduğu bütün bilgileri Kur'an'da bildirmişizidir.")buyurduğu gibi cenneti cehennemi kısacası insanların bilmesi gereken her şeyi en ince ayrıntısına kadar bizlere bildirmiştir.Cennetin güzelliklerini anlatarak cennete davet etmiş;Cehennemin korkunç özelliklerini anlatarak CEHENNEMDEN sakındırmaya çalışmıştır.Bu nedenle kulların kıyemet gününde cehenneme atıldıklarında"Yarabbi benim haberim yoktu;ben bilmiyordum"deme hakları yoktur.Böyle diyecekler;pişmanlıklarını dile getiririp tekrar dünyaya döndürülmeyi talep ederlerse;"Ey Adem oğulları ben size tenbih etmedim mi?"ayetiyle muhatap olurlar.

Zira 18 bin alem şahiddir ki Allah c.c.Peygamber Efendimiz(s.a.v.)ve diğer peygamberler tüm insanlığı uyarmıştı.Bu ayeti kerime ile hitap olunan kullar yutkunurlar,feryad figan içinde cehenneme gönderilirler.Ne diyebilirler ki kendi düşen ağlamaz...

Ebu Hureyye(r.a.)den Resulullah'ın(a.s.)şöyle buyurduğu rivayet edildi:"Allah cennet ve cehennemi yaratınca Cibril'i Cennet'e göndererek:"Cennet ve orada cennetlikler için hazırladıklarıma bak"buyurdu.

Cibril gidip döndükten sonra;"İzzet ve kuvvetine yemin ederim ki cenneti işiten herkez mutlaka oraya girmeye çalışır."dedi.Allah'ın emri ile cennet,nefse ağır gelenler ve ibadetlerle çevrelendikten sonra Cibril'e:"Tekrar oraya git cennet ehli için neler hazırladığımı gör"dedi.Cibril gitti,cennetin nefsin hoşlanmadığı şeylerle çevrelendiğini,oraya girmek için ağır görevler gerektiğini görünce Allah'a dönerek:"İzzzet ve kuvvetine yemin ederim ki,oraya hiç kimsenin girememesinden korkarım"dedi.Bunun üzerine Allah;"Bir de cehennemi ve orada cehennmemlikler için neler hazırladığımı gör"buyurdu.Gidip cehennemde birbirinin üzeinde ateşleri görünce"İzzet ve kuvvetime yemin ederim ki onu işiten hiç kimse oraya girmek istemez."dedi. Allah'ın emri ile hemen cehennemin etrafı ve ona giden yollar nefse hoş gelen fakat insanı günaha sokan güzel şeylerle bezendiğini görünce Rabbine dönerek:"İzzet ve kuvvetine yemin ederim ki cehennemden kimse kurtulamaz.Mutlaka oraya girer"dedi.(Tirmizi,Nesai)Allah'u Teala Hz.melekleri yaratmış ve meleklere sadece rahmani kuvveti vermiştir.Zira onların yiyeceği içeceği eğlencesi muhabbetullah olmuştur...

Halim oğlu Adiy(r.a.)dan şöyle rivayet olundu:Resulullah(s.a.v.)Efendimiz;(Haramlardam sakınarak)cehennem ateşinden korunun"dedi ve birşeyden sakınır gibi yaptı.Sonra yine cehennem ateşinden korunun dedikten sonra yine birşetden sakınırmış gibi geri çekildiÖyle bir hal aldı ki bizi sakındırdığı ateşi görüyor sandık.Daha sonra:"Yarım hurma da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.Onu bulamazsanız tatlı dil ve yararlı sözlerle ateşten korunun"buyurdu(Buhari-Müslim).

Haz oğlu Kulayb(r.a.)"Resulullah'ı şöyle derken işittim"dedi:"Gücünüzün yettiği kadar ibadet yaparak cenneti isteyin gücünüzün yettiği kadar da haram olan şeylerden uzak durarak cehennemden kaçın.Çünkü cenneti(vasıf)isteyen ve cehennemden kaçan kimse bütün gece uyumaz.(Biraz da kalkar ibadet eder.)Şüphesiz ahiret saadeti,asilerin hoşuna gitmeyen tenbellere ağır geleni ibadetlerle çevrelenmiş dünya ise gafillere has gelen süfli arzularla çevrelenmiştir.Bunlar sizi ibadetlerden ve ahiret hazırlığından alıkoymasın. "(Taberani)  Ebu Hureyye(r.a.)dan Resulullah(a.s.)in şöyle dediği rivayet edildi."Cehennemin bir benzerini görmedim!Kendinden hem kaçıyorlar,hem de kaygısız uyuyorlar.Cennet gibisinide görmedim!Onu hem istiyorlar,hem de uyuyorlar,ibadet yapmıyorlar.

Enes(r.a.)dan rivayet olunan hadiste Resulullah(a.s.)müslümanlara şöyle seslendi:"Ey insanlar topluluğu!Allah'ın sizi imrendirdiği cenneti isteyin(itaat edin)Azap ve ikabından sizi korkuttuğu cehennemdem korkun.Çünkü cennet öyle tatlıdır ki dünyada cennet nimetlerinden bir damla olsa dünyayı size tatlılaştırıp güzelleştirir.Cehennem de o kadar kötüdür ki,eğer kaynar suyundan bir damla olsa dünyayı kirletir,onu size zehir eder.(Beyhaki)

Zübeyr oğlu Abdullah der ki Resulullah(a.s.)bir meclise uğradı.Oradakiler kahkaha ile gülüyorlardı.Bu hali görünce onlara;"Cenneti ce cehennemi anlatan yanınızda olduğu halde nasıl böyle gülebiliyorsunuz?"buyurdu. Bundan sonra hiçbirinin güldüğü görülmedi ve şu ayet onların hakkında nail oldu."(Ey Peygamber)gerçekten çok bağışlayıcı ve yargılayıcı olduğumu azabımdan da gerçekten çok acı ve şiddetli olduğunu kullarıma söyle(ona göre dikkatli ve itaatkar olsunlar)"

İbn Ömer şöyle buyurur:Resulullah(a.s.)bir hutbesinde şöyle buyurdu:"İki büyük şeyi unutmayın.Cenneti ve cehennemi dedikten sonra o kadar ağladı ki gözlerinden akan yaşlar sakalının iki yanını ıslattı.daha sonra şöyle buyurdu:"Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki ahiret hakkında bildiklerimi bilseniz taşraya çıkar,günahlarınızı düşünerek başınıza toprak saçardınız."

Ömer bin Hattab(r.a.)dan şöyle rivayet olundu.Cibril(a.s.)her zaman geldiği vaktin dışında Resulullah(s.a.v.)in yanına geldi.Bunu gören Resulullah(s.a.v.)kalktı:Ya Cibril ! Neden rengini değişmiş ve solgun görüyorum dedi.O da;"Allah'u Teala cehennem ateşinin körüklenmesini şiddetli yandırılmasını emretti onun heyecanı ile geldim"dedi.resulullah (a.s.)"Ya Cibril bana cehennem ateşini anlat"deyince Cibril cehennemi şöyle anlattı:   "Yüce Allah cehennemin yakılmasını emretti.Bin yıl yakıldı bembeyaz oldu.Sonra yine yakılmasını emretti,bin yıl daha yakıldı kıpkırmızı oldu.Tekrar emretti bin yıl daha yakıldı.Simsiyah oldu." O şimdi kapkara ve karanlıktır.Kıvılcımlarıın parıltısı gözükmez.Alevi sönmez.Seni hak dini ile gönderen Allah'a yemin ederim ki cehennemden dünyaya iğne deliği kadar bir delik açılsa sıcaklığından yeryüzündeki bütün canlılar ölür.Seni hak din ile gönderen Allah'a yemin ederim ki eğer cehennem zebanisi dünyadaki insanlara gözükse bütün insanlar ölür.Allah'ın kitabında vasfettiği cehennem zincirinin bir halkası dağların üzerine konulsa dağlar ezilir,yere batardı.

Bunları dinleyen Peygamberimiz(s.a.v.)"Yeter ya Cibril daha fazla dinlemeye dayanamayacağım.Korkudan kalbim durup öleceğim"dedi.Cibril'e bakıp onun da ağladığını görünce;"Ya Cibril Allah katında yüce makam ve şerefin varken sendemi ağlıyorsun?"dedi.Cibril de şu cevabı verdi:"neden ağlayamayım.ben daha çok ağlamalıyım.Allah'ın ilminde,göründüğüm halden daha kötü bir halde olabilirim.İblis gibi korkunç imtihana çekilmeyeceğimi ne bileyim.O da meleklerdendi...ne bileyim.Belki Harut ve Marut'un düştüğü akibete düşerim"deyince peygamberimiz(s.a.v.)uzun süre ağladı.Cibril ağladı,nihayet onlara şöyle bir ses geldi:        "Ya Cibril.Ya Muhammed(s.a.v.)Allah sizi günah işlemekten ve asi olmaktan emin kıldı.Bunun üzerine Cibril yükseldi gitti.resulullah da çıktı.Ensardan bir cemaate uğradı.Gülüyorlar,eğleniyorlardı.Bu hali görünce onlara;"Arkanızda cehennem olduğu halde nasıl gülüp eğleniyorsunuz.Eğer benim bildiklerimi bilseniz az güler,çok ağlardınız,boğazınızdan yemek ve su geçmezdi.Yollara çıkar Allah'a yalvarırdınız."buyurdu.(Teberani)

Sonraki Sayfa  Sonraki sayfa için oka tıkla

ANA SAYFA