AllahAllahAllahAllahAllahAllahAllahAllahAllahAllahAllahAllahAllah

Allah (c.c.)                Allah (c.c.)                 Allah (c.c.)

 

Esma-i Hüsna

1-"Hüvallahü'l-lezi La ilahe illa hu""Allah"

O' kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.

2-"er-Rahman":Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)

3-"el-Melik":Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.

4-"er-Rahim":Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)

5-"el-Kuddüs":Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

6-"el-Selam":Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan.

7-"el-Mü'min":Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu

ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık.

8-"el-Müheymin":Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan.

9-"el-Aziz":İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız olan,her şeye galip olan.

10-"el-Cabbar":Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan.

11-"el-Mütekebbir":Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

12-"el-Halik":Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden,yaratan,yoktan vareden

büyüklükte eşi olmayan.

13-"el-Bari":Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.

14-"el-Muvassir":Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

15-"el-Gaffar":Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı.

16-"el-Kahhar":Her şeye,her istedigini yapacak surette,galip ve hakim.

17-"el-Vahhab":Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.

18-"el-Rezzak":Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan.

19-"el-Fettah":Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran.

20-"el-Alim":Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan.

21-"el-Kabıt":Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.

22-"el-Basit":Dilediğine bolluk veren,açan,genişleten.

23-"el-Hafıd":Yukarıdan aşağıya indiren,alcaltan,dereceleri düşüren.

24-"el-Rafi":Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.

25-"el-Muiz":İzzet veren,aziz kılan.

26-"el-Müzil":Zillete düşüren,hor ve hakir eden.

27-"el-Semi":Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden.

28-"el-Basir":Her şeyi gören.

29-"el-Hakem":Hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden.

30-"el-Adl":Son derece adaletli olan.

31-"el-Latif":En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.

32-"el-Habir":Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.

33-"el-Halim":Yumuşak devranan,hilmi çok olan.

34-"el-Azim":Pek azametli olan,yüce.

35-"el-Gafur":Çok bagışlayan,magfireti çok.

36-"el-Şekur":Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan.

37-"el-Aliyy":Çok yüce.

38-"el-Kebir":Pek büyük.

39-"el-Hafız":Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan.

40-"el-Mukit":Bilen,tayin eden.Her yaradılmışın rızkını veren.

41-"el-Hasib":Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen.

Mahlukatına kafi olan.

42-"el-Celil":Azamet sahibi olan,ululuk sahibi olan.

43-"el-Kerim":Çok ikram ediçi,kerimi olan.

44-"el-Rakib".Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.

45-"el-Mucid".Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.

46-"el-Vasi":Lütfu bol olan.

47-"el-Hakim":Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.

48-"el-Vehud":İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.

49-"el-Mecid".Şanı,şerefi çok üstün olan.

50-"el-Bais".Ölüleri dirilten ,kabirlerden çıkaran.

51-"el-Şehid".Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

52-"el-Hakk":Vacib'ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran.

53-"el-Vekil":Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

54-"el-Kaviyy":Pek kuvvetli.

55-"el-Metin":Pek güclü.

56-"el-Veliyy":Seckin kullarının dostu.

57-"el-Hamid":Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen.

58-"el-Muhsin":Namütanahi de olsa,bir bir herşeyin sayısını bilen.

59-"el-Mubdi":Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.

60-"el-Muid":Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

61-"el-Muhyi":İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren.

62-"el-Mümit":Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren.

63-"el-Hayy":Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

64-"el-Kayyum":Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan.

65-"el-Vacid".istediğini,istediği vakit bulan.

66-"el-Macid".Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol.

67-"el-Vahid":Tek.Zatında,sıfatlarında,isimlerinde,efailinde ortağı ve benzeri olmayan.

68-"el-Samed":Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil.

69-"el-Kadir":istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70-"el-Mukdedir":kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

71-"el-Mukaddim":İstediğini öne getiren,öne alan.

72-"el-Muahhir".İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.

73-"el-Evvel":Her şeyden önce var olan.

74-"el-Ahir":Her şey helek olduktan sonra geri kalan.

75-"el-Zahir":Varlığı sayısız delillerle açık olan.

76-"el-Batın":Akılların idrak edemeyecegi yüce azabı gizli olan.

77-"el-Vali":Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden.

78-"el-Müteali":Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.

79-"el-Berr":Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan.

80-"el-Tevvab":Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

81-"el-Muntekım".Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren.

82-"el-Afüvv".Affeden,magfiret eden.

83-"el-Rauf":Merhamet edici.pek şefkatli.

84-"Malik'ül-Mülk":Mülkün ebedi ezeli sahibi.

85-"Zülcelali ve'l-İkram":Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi.

86-"el-Muksit":Hükmünde ve ef alinde adaletli olan.

87-"el-Cami":İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.

88-"el-Ganiyy":Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan.

89-"el-Mugni":Diledigine zenginlik veren müstagni kılan.

90-"el-Mani":Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen.

91-"el-Darr":Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan.

92-"el-Nafi":Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran.

93-"el-Nur":Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan.

94-"el-Hadi":Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan.

95-"el-Bedi":Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan.

96-"el-Baki":Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan.

97-"el-Varis":Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.

98-"el-Raşit":Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

99-"es-Sabur":Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan.

 

ANA SAYFA