FATİHA SURESİ

Fatiha Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1/1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:
1/2. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
1/3. O Rahman ve Rahim'dir,
1/4. Din Gününün sahibidir.
1/5. Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.
1/6. Bizi doğru yola eriştir.
1/7. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba
uğrayanların, ya da sapıtanlarin yoluna değil. *
AMİN


Kur'an-ı kerimde ilk suredir.Mekke'de nazil olmuştur.7 ayettir.Bu sure-i celile,günde beş vakit kıldığımız namaz ile cuma,bayram ve nafile namzların her rek'atında okuduğumuz,yedi ayetten ibaret,Mekke'de nazil olan bir suredir.

Fatiha suresi ile ilgili bir kutsi hadiste Allah'u Teala şöyle buyuruyor

"Fatiha'yı kendimle kulum arasında ikiye böldüm:Yarısı benim,yarısı da kulumundur.Kulumun istediği hakkıdır,kendisine verilecektir."

Peygamberimiz(s.a.v.)aynı hadisin devamında şöyle diyor:Bir kul"-elhamdüli'l-lahi Rabbi'l-Alemin"dediği zaman,Allah'u Teala:-Kulum bana hamdetti,der.Kul:"-er rahmani'r-rahim"dediğinde,Allah'u Teala:-Kulum,beni umumi ve hususi manada olan merhametle andı;Beni övdü,der.Kul:"-Maliki yevmi'd-din"dediği zaman Allah'u Teala:-Kulum beni tanıdı,Bana saygı gösterdi der.Kul:-İyyake na'büdü ve iyyake nestain"deyince,Allah'u Teala:-Bu,Benimle kulum arasındadır.(yani ibadet etmek kulumdan,yardım ise bendendir).Kulumun istediği verilecektir,der.Kul"-İhdina's-sırata'l-müstekim.Sıratallezine en'amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim vele'd-dallin.(Bizi doğru yola ilet.Nimetine erdirdiğin kimselerin yoluna.Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil)"dediği zaman,Allah'u Teala:-Bu dilek kula aittir.Ona istediği verilecektir,buyurur"(Sahih-i Buhari)

ANA SAYFA